Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình
Thứ năm, 25/04/2024
Chủ đề công tác: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024 "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất"

Hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới áp dụng từ ngày 01/01/2018

Thứ sáu, 02/02/2018 Đã xem: 36

Để theo kịp tình hình kinh tế hiện nay và xu hướng hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào công tác quản lý ngân sách nhà nước, vừa qua Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới. Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT- BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018; đồng thời, thay thế các văn bản sau đây:
     - Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
     - Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.
     Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành lần này được xây dựng trên nguyên tắc thỏa mãn và cập nhật các yêu cầu mới nhất của Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 và các văn bản pháp luật hiện hành áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Theo đó, Thông tư này hướng dẫn cụ thể về các vấn đề sau đây:
     - Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
     - Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
     - Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;
     - Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.

Liên kết Website
Khảo sát

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 9357333
  • Trực tuyến: 17
  • Hôm nay: 963