Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình
Thứ năm, 29/02/2024
Chào mừng bạn đến với website của Qũy đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình

Tên chính thức: Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình.
     Tên giao dịch quốc tế: Ninh Binh Developmet Investment Fund.
     Tên viết tắt: NBDIF.
     Vốn điều lệ của Quỹ là: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
     Địa chỉ trụ sở: Đường Nguyễn Bặc – Phố Hợp Thành - Phường Ninh Khánh - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.
      Điện thoại: (0229) 3891230/ Fax: (0229) 3891230.
 
      * NGUỒN VỐN VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
      1. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ gồm: Vốn chủ sở hữu, vốn huy động của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
      2. Hoạt động theo mô hình Ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.
      3. Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ.
 
      * NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ:
      1. Vốn chủ sở hữu.
      2. Vốn huy động.
      3. Vốn nhận ủy thác.
 
      I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
       Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 26/12/2003 của UBND tỉnh Ninh Bình.
Từ khi thành lập đến hết tháng 04 năm 2008, Quỹ hoạt động dưới sự điều hành của bộ máy kiêm nhiệm là lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính và lãnh đạo, cán bộ nhân viên của Ngân hàng phát triển Ninh Bình. Các hoạt động liên quan đến thẩm định, định giá, quản lý thu hồi nợ và kiểm soát vốn vay, quản lý tài chính kế toán được thực hiện bởi các phòng ban chức năng của Ngân hàng phát triển Ninh Bình.
      Thực hiện Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 29/04/2008 về việc tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình, bộ máy hoạt động của Quỹ gồm: 05 thành viên Hội đồng quản lý và 01 Giám đốc do UBND tỉnh Ninh Bình bổ nhiệm. Các hoạt động quản lý thu hồi nợ, giải ngân vốn vay đang ủy thác cho Ngân hàng phát triển Ninh Bình thực hiện.
Từ năm 2010 đến năm 2012, bộ máy tổ chức và nhân sự của Quỹ được kiện toàn, bộ máy quản lý nhân sự của Quỹ được sắp xếp lại theo hướng tăng cường vai trò trách nhiệm của các sở, ngành trong việc tham mưu trực tiếp cho UBND tỉnh điều hành quản lý Quỹ, từng bước nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động, góp phần tích cực vào việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Quỹ được kiện toàn gồm: 05 thành viên Hội đồng quản lý, 01 Trưởng Ban Kiểm soát, Bộ máy điều hành chuyên trách gồm 13 cán bộ nhân viên. 
      Đến nay, Quỹ đang hoạt động với bộ máy điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gồm 04 viên chức quản lý và 27 cán bộ, nhân viên thuộc 05 phòng nghiệp vụ.
Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Quản lý, sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, tập thể Quỹ luôn đoàn kết nỗ lực, phát huy tốt vai trò và nhiệm vụ của mình. Ngoài hiệu quả kinh tế thu được, nguồn vốn của Quỹ được xem là nguồn vốn mồi để thu hút lĩnh vực tư nhân, các thành phần kinh tế cùng tham gia bỏ vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng - kinh tế xã hội vào những địa bàn khó khăn, thúc đẩy phát triển các ngành nghề, lĩnh vực có tính chất xã hội hóa cao của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung của tỉnh. Đặc biệt là thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh về ưu tiên phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, hệ thống cung cấp nước sạch, giao thông, giáo dục, du lịch, môi trường, ... góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
     
      II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA QUỸ

       Tổ chức bộ máy hiện tại của Quỹ gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành (Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ).
 
      Sơ đồ tổ chức của Quỹ ĐTPT Ninh Bình:

      * Hội đồng quản lý Quỹ gồm:
      1. Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.
      2. Ông Hoàng Văn Kiên - Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình - Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.
      3. Ông Nguyễn Hữu Thạch - Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình - Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.
      4. Bà Đinh Thị Thúy Ngần - Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Ninh Bình - Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.
      5. Ông Nguyễn Văn Khiết - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Bình - Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ.
       
      * Ban Giám đốc Quỹ gồm:
      1. Ông Nguyễn Hữu Thạch - Giám đốc Quỹ.
      2. Bà Phạm Thị Tuyết Minh - Phó Giám đốc Quỹ.

      

      * Ban kiểm soát Quỹ gồm:
      1. Ông Nguyễn Văn Sáng – Trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính Ninh Bình - Trưởng Ban kiểm soát Quỹ.
      2. Bà Nguyễn Thị Tú Linh - Phó phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Ninh Bình - Thành viên Ban kiểm soát Quỹ.
 
      * Các  phòng nghiệp vụ Quỹ gồm:
      1. Văn phòng
      2. Phòng Tài chính - Kế hoạch.
      3. Phòng Tín dụng.
      4. Phòng Quản lý ủy thác.
      5. Phòng Quản lý đầu tư.
 
       III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA QUỸ
      Theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương:
      1. Hoạt động huy động vốn: Quỹ huy động các nguồn vốn trung và dài hạn của tổ chức và cá nhân trong và ngoài nuớc.
      2. Hoạt động đầu tư trực tiếp: Quỹ được đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành.
      3. Hoạt động cho vay: Quỹ được cho vay, cho vay hợp vốn đối với các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa tỉnh Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành.
      4. Hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp: Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành.
      5. Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác:
- Quỹ được nhận ủy thác;
- Quỹ được ủy thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng phát triển Việt Nam thực hiện cho vay và thu hồi nợ.
      6. Hoạt động huy động vốn cho ngân sách địa phương: Quỹ tổ chức, thu xếp việc huy động vốn cho ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật, bao gồm cả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy ủy quyền của UBND tỉnh Ninh Bình.
      7. Thực hiện các nhiệm vụ khác: Do UBND tỉnh Ninh Bình giao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhưng không trái với quy định, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.
     
      IV. DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG DO QUỸ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP VÀ CHO VAY GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 (được ban hành theo Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 20/07/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình):

      1. Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường
      - Đầu tư kết cấu hạ tầng;
      - Đầu tư phát triển điện;
      - Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường;
      - Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện, vận tải công cộng.
      2. Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ
      - Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, cụm công nghiệp;
      - Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp;
      - Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề.
      3. Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn
      - Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi;
     - Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp;
      - Đầu tư xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ, dự án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.
      4. Xã hội hóa hạ tầng xã hội
      - Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên...);
      - Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư, văn hóa, thể dục thể thao, công viên;
      - Đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương;
      - Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóa các khu nghĩa trang.
      5. Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác tại địa phương
      - Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu nhà ở;
      - Phát triển cơ sở hạ tầng làng nghề thủ công mỹ nghệ, làng nghề nông thôn;
      - Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng;
      - Đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao.
      Sau chặng đường dài 15 năm hoạt động, quy mô của Quỹ ngày càng lớn mạnh. Các đoàn thể thuộc Quỹ ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, phải kể đến Chi bộ Quỹ, từ một Chi bộ có 06 đảng viên đến nay Chi bộ đã có 15 đảng viên. Chi bộ đã có Ban chi ủy, đảng viên trong Chi bộ có trình độ chính trị, trình độ chuyên môn cao.
      Quá trình hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của UBND tỉnh và các sở ngành liên quan, hoạt động của Quỹ luôn được củng cố và phát triển đồng thời luôn đảm bảo nguyên tắc tự chủ về tài chính không vì mục tiêu lợi nhuận bảo toàn và phát triển vốn. Trong thời gian qua Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Hiệu quả hoạt động của Quỹ còn phải kể đến kết quả nỗ lực đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động. Với quyết tâm thực hiện theo khẩu hiệu “Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình: Đoàn kết, năng đông, hợp tác, phát triển” trong năm 2018 và những năm tiếp theo Quỹ sẽ có những bước phát triển mới vượt bậc và ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng trong hệ thống công cụ tài chính của tỉnh Ninh Bình.

Liên kết Website
Khảo sát

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 9325128
  • Trực tuyến: 17
  • Hôm nay: 17