Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình
Thứ sáu, 14/06/2024
Chủ đề công tác: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024 "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất"

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VAY VỐN DỰ ÁN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH NINH BÌNH

Thứ tư, 05/06/2024 Đã xem: 20

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VAY VỐN DỰ ÁN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH NINH BÌNH

 

     I. THÔNG TIN VỀ VAY VỐN

     1. Đơn vị cho vay:

     Tên đơn vị: Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Ninh Bình

     Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 26/12/2003 và được tổ chức lại theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 29/04/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình.

     Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư tại địa phương theo quy định tại Nghị định 147/2020/NĐ-CP. Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Quỹ.

     Địa chỉ: Đường Nguyễn Bặc, phố Hợp Thành, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

     Điện thoại/FAX: 02293 891230

     2. Đối tượng và Điều kiện vay vốn:

     * Đối tượng cho vay

     Khách hàng thuộc đối tượng cho vay của Quỹ phải đáp ứng các điều kiện:

     - Có dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ được UBND tỉnh Ninh Bình ban hành theo quy định (Áp dụng theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 đính kèm).

     - Không là công ty con của Quỹ.

     - Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật.

     * Điều kiện cho vay

     Quỹ xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ điều kiện sau:

     - Thuộc đối tượng cho vay của Quỹ.

     - Dự án vay vốn được Quỹ thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả, khách hàng có khả năng trả được nợ vay.

     - Dự án vay vốn tuân thủ quy định của pháp luật đầu tư:

     - Khách hàng mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay thuộc đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm.

     3. Nguyên tắc cho vay

     - Hoạt động cho vay của Quỹ đối với khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa Quỹ và khách hàng phù hợp với Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm cả pháp luật về bảo vệ môi trường.

     - Khách hàng vay vốn tại Quỹ phải chấp hành đúng các thỏa thuận với Quỹ; sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận với Quỹ.

     4. Mức vốn, thẩm quyền quyết định và giới hạn cho vay

     Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình căn cứ vào Dự án đầu tư, khả năng tài chính của khách hàng, các giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng và khả năng nguồn vốn của Quỹ để thỏa thuận với khách hàng về mức vốn cho vay, cụ thể:

     - Mức vốn cho vay đối với một dự án đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm quyết định cho vay do Giám đốc Quỹ quyết định.

     - Mức vốn cho vay đối với một dự án trên 10% đến 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm quyết định cho vay do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

      - Mức vốn cho vay đối với một dự án trên 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm quyết định cho vay do UBND tỉnh quyết định.

     Giới hạn cho vay đối với một dự án tại thời điểm giải ngân không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm giải ngân vốn vay.

     Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm giải ngân vốn.

     5. Thời hạn cho vay

     Quỹ quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án đầu tư trên cơ sở kết quả thẩm định, khả năng thu hồi vốn của dự án, khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn cho vay nhưng tối đa là 15 năm. Trường hợp thời hạn vay trên 15 năm, Quỹ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

     6. Lãi suất cho vay đầu tư:

     Quỹ quyết định mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể, nhưng không thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do UBND tỉnh ban hành. Lãi suất cho vay đối với từng dự án có thể được điều chỉnh theo từng thời kỳ trong thời gian vay vốn.

     II. HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CHO VAY ĐẦU TƯ:

     Bước 1: Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn

     Khi có nhu cầu vay vốn đầu tư, khách hàng liên hệ với phòng Tín dụng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn thủ tục vay vốn và tiếp nhận những hồ sơ, tài liệu như sau:

     1. Giấy đề nghị vay vốn 

     2. Danh mục hồ sơ của khách hàng (Chi tiết danh mục hồ sơ đính kèm)

     - Hồ sơ pháp lý, tài chính của khách hàng.

     - Hồ sơ của dự án.

     - Hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vay.

     - Hồ sơ khác (nếu có).

      Bước 2: Thẩm định hồ sơ vay vốn

      Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng, phòng Tín dụng phối hợp với phòng Quản lý đầu tư tiến hành các thủ tục thẩm định theo quy định:

      - Thẩm định năng lực chủ đầu tư;

      - Thẩm định dự án đầu tư;

      - Thẩm định tài sản đảm bảo.

      Thời gian tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn được thực hiện không quá 20 ngày làm việc đối với các Dự án cho vay thuộc thẩm quyền của Giám đốc Quỹ và không quá 30 ngày làm việc đối với các dự án vượt thẩm quyền của Giám đốc Quỹ kể từ khi Quỹ nhận đủ hồ sơ theo quy định.

     Bước 3: Trình duyệt và ra các quyết định tín dụng

     - Phòng Tín dụng báo cáo kết quả thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và phê duyệt cho vay.

     - Trường hợp khoản vay không được phê duyệt: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình thông báo gửi khách hàng về việc từ chối cho vay và nêu rõ lý do từ chối;

     - Trường hợp được phê duyệt cho vay: Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, phòng Tín dụng thông báo cho khách hàng đến làm thủ tục ký kết hợp đồng vay vốn.

     Bước 4: Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đảm bảo tiền vay

     Khách hàng đến  phòng Tín dụng Quỹ để lập Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đảm bảo tiền vay và các hồ sơ có liên quan.

     Thực hiện thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định.

     Bước 5: Giải ngân vốn vay

     1. Điều kiện giải ngân.

     - Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đã được Quỹ và khách hàng ký kết; Hoàn thành các thủ tục về tài sản bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm  theo quy định, Hồ sơ tài sản bảo đảm được nhập kho theo quy định.

     - Hồ sơ giải ngân tuân thủ theo quy định và hướng dẫn của Quỹ.

     2. Nguyên tắc giải ngân

     - Trên cơ sở đề nghị của khách hàng theo tiến độ của dự án và mục đích sử dụng tiền vay Quỹ thực hiện giải ngân cho khách hàng.

     - Tổng số tiền giải ngân không vượt quá số tiền cho vay theo Hợp đồng tín dụng đã ký.

     3. Phương thức giải ngân

     - Tạm ứng: là hình thức mà Quỹ ứng trước cho khách hàng một khoản tiền để khách hàng tạm ứng cho nhà thầu/nhà cung cấp để thực hiện dự án.

     - Thanh toán hồi tố: là hình thức mà Quỹ giải ngân cho khách hàng để bù đắp các khoản chi của dự án đã được khách hàng thanh toán cho nhà thầu/nhà cung cấp.

     - Thanh toán trực tiếp: là hình thức thanh toán mà theo đề nghị của khách hàng, Quỹ sẽ chuyển tiền thanh toán trực tiếp cho nhà thầu/ nhà cung cấp.

     4. Hồ sơ giải ngân

     Khách hàng gửi đến Quỹ bộ hồ sơ giải ngân vốn vay gồm:

     - Giấy đề nghị tạm ứng/Thanh toán hồi tố/Thanh toán trực tiếp.

     - Các hồ sơ chứng minh đã hoàn thành xong thủ tục thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm;

     - Các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu/nhà cung cấp theo quy định của pháp luật hiện hành; Hợp đồng kinh tế và các tài liệu khác kèm theo.

     - Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán; Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành đã được xác nhận và đơn giá ghi trong hợp đồng; Hóa đơn của nhà thầu/nhà cung cấp (Trừ trường hợp tạm ứng).

     - Các hồ sơ khác (nếu có).

     Phòng Tín dụng & Phòng Quản lý đầu tư thực hiện thẩm định hồ sơ giải ngân, trình cấp thẩm quyền quyết định giải ngân cho khách hàng theo quy định.

     5. Quy trình giải ngân

     - Sau khi khách hàng gửi hồ sơ giải ngân, Quỹ tiến hành kiểm tra hồ sơ giải ngân theo quy định. Trường hợp hồ sơ giải ngân còn thiếu, Quỹ yêu cầu khách hàng bổ sung; Trường hợp hồ sơ giải ngân đầy đủ, Quỹ tiến hành giải ngân.

     - Sau khi giải ngân, khách hàng thực hiện ký kết Giấy nhận nợ và cam kết trả nợ với Quỹ Đầu tư phát triển theo quy định./. 

     Đính kèm:

     - Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình giai đoạn 2021-2025;

     Xem chi tiết: Tại đây

 - Dự án vay vốn tuân thủ quy định của pháp luật đầu tư;

 Xem chi tiết: Tại đây

 - Danh mục Hồ sơ vay vốn cần cung cấp;

 Xem chi tiết: Tại đây

 

 

Liên kết Website
Khảo sát

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 9392711
  • Trực tuyến: 13
  • Hôm nay: 300