Header
05:08 +07 Thứ tư, 07/06/2023
Rss
1

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN MỚI

BẠN CÓ BIẾT

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Năm 2003

Năm 2008

Năm 2012

Năm 2013

  • Cải cách hành chính Cải cách hành chính
  • Toà nhà Toà nhà
  • Núi Thuý Núi Thuý

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 23/QĐ-QĐT 24/02/2023 Quyết định V/v ban hành Nội quy lao động Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
2 20/QĐ-QĐT 15/02/2023 Quyết định V/v ban hành Quy chế dân chủ của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
3 06/QĐ-HĐQL 29/09/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
4 04/QĐ-HĐQL 29/09/2022 Quyết định V/v ban hành Quy chế Cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
5 05/QĐ-HĐQL 29/09/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế Đảm bảo tiền vay của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
6 06/QĐ-HĐQL 29/09/2022 Quyết định số 06/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
7 04/QĐ-HĐQL 29/09/2022 Quyết định số 04/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
8 03/QĐ-HĐQL 05/04/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
9 03/QĐ-HĐQL 05/04/2022 Quyết định số 03/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
10 1305/QĐ-UBND 24/11/2021 Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình   
11 1305/QĐ-UBND 24/11/2021 QĐ v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình   
12 86/2021/TT-BTC 06/10/2021 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương   
13 86/2021/TT-BTC 06/10/2021 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương   
14 992/QĐ-UBND 10/09/2021 Quyết định v/v ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025   
15 08/QĐ-HĐQL 15/06/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay đầu tư của Quỹ ĐTPT Ninh Bình   
16 290/QĐ-UBND 26/02/2021 QĐ v/v bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Văn Sáng - Trưởng ban Kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển)   
17 291/QĐ-UBND 26/02/2021 QĐ v/v bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Văn Sáng - Trưởng ban Kiểm soát Quỹ phát triển đất)   
18 288/QĐ-UBND 26/02/2021 QĐ v/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
19 289/QĐ-UBND 26/02/2021 QĐ v/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Bình   
20 147/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương   
1, 2, 3  Trang sau