Header
17:27 EDT Thứ hai, 15/08/2022
Rss
1

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN MỚI

BẠN CÓ BIẾT

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Năm 2003

Năm 2008

Năm 2012

Năm 2013

  • Cải cách hành chính Cải cách hành chính
  • Toà nhà Toà nhà
  • Núi Thuý Núi Thuý

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 1305/QĐ-UBND 23/11/2021 Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình   
2 992/QĐ-UBND 09/09/2021 Quyết định v/v ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025   
3 08/QĐ-HĐQL 14/06/2021 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay đầu tư của Quỹ ĐTPT Ninh Bình   
4 290/QĐ-UBND 25/02/2021 QĐ v/v bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Văn Sáng - Trưởng ban Kiểm soát Quỹ đầu tư phát triển)   
5 291/QĐ-UBND 25/02/2021 QĐ v/v bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Văn Sáng - Trưởng ban Kiểm soát Quỹ phát triển đất)   
6 288/QĐ-UBND 25/02/2021 QĐ v/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
7 289/QĐ-UBND 25/02/2021 QĐ v/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Bình   
8 147/2020/NĐ-CP 17/12/2020 Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương   
9 123/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ   
10 125/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn   
11 126/2020/NĐ-CP 18/10/2020 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế   
12 04/QĐ-HĐQL 13/05/2020 Quyết định V/v ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của bộ máy nghiệp vụ của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
13 23/2020/TT-BTC 12/04/2020 Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/04/2020 Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước   
14 90/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động   
15 38/2019/QH14 12/06/2019 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14   
16 148/2018/NĐ-CP 23/10/2018 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP   
17 119/2018/NĐ-CP 11/09/2018 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ   
18 107/2017/TT-BTC 09/10/2017 Thông tư 107/2017 ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.   
19 24/2017/QĐ-UBND 28/08/2017 Quyết định V/v ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình   
20 25/2017/QĐ-UBND 28/08/2017 Quyết định V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình   
1, 2, 3  Trang sau