Header
15:04 EDT Thứ hai, 02/10/2023
Rss
1

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN MỚI

BẠN CÓ BIẾT

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình thành lập từ năm nào?

Năm 2003

Năm 2008

Năm 2012

Năm 2013

  • Cải cách hành chính Cải cách hành chính
  • Toà nhà Toà nhà
  • Núi Thuý Núi Thuý

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
61 05/QĐ-HĐQL 08/07/2015 Quyết định V/v ban hành Quy chế Quản lý rủi ro của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
62 48/QĐ-HĐQL 16/03/2015 Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác trang Thông tin điện tử của Quỹ ĐTPT NB (gọi tắt là trang web Quỹ)   
63 32/QĐ-HĐQL 11/02/2015 Quyết định V/v ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư, mua sắm, sữa chữa và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
64 110/LĐTBXH-LĐTL 01/02/2015 Thông báo V/v đăng ký nội quy lao động   
65 04/QĐ-QĐT 11/01/2015 Quyết định V/v ban hành Nội quy lao động Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
66 1142/QĐ-UBND 30/12/2014 Quyết định về việc ban hành quy chế tuyển dụng lao động của Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình   
67 236/QĐ-HĐQL 27/12/2014 Quy chế tiền lương tiền thưởng đối với cán bộ quản lý   
68 69/2014/QH13 25/11/2014 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước và đầu tư sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp   
69 63/2014/NĐ-CP 25/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu   
70 45/2014/NĐ-CP 14/05/2014 Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất   
71 46/2014/NĐ-CP 14/05/2014 Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước   
72 200/2014/TT-BTC 21/04/2014 Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp   
73 225/QĐ-UBND 09/04/2014 Quyết định V/v kiện toàn, bổ sung Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất Ninh Bình   
74 239/QĐ-UBND 09/04/2014 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 05/09/2011 tỉnh Ninh Bình   
75 28/2014/TT-BTC 24/02/2014 Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương   
76 770/QĐ-UBND 08/10/2012 Quyết định V/v kiện toàn, bổ sung Uỷ viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất Ninh Bình   
77 02/QĐ-HĐQL 22/11/2011 Quyết định V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ ĐTPT Ninh Bình   
78 01/QĐ-HĐQL 22/11/2011 Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ ĐTPT Ninh Bình   
79 610/QĐ-UBND 04/09/2011 Quyết định V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình   
80 479/QĐ-UBND 24/07/2011 Quyết định V/v thành lập Quỹ phát triển đất Ninh Bình   
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang sau